Menu

Zlecenia
Zlecenia mogą być udzielone drogą pocztową, faksem, pocztą elektroniczną lub osobiście bez zachowania szczególnej formy.

Ceny
Tłumaczenia pisemne
Wycena tłumaczenia pisemnego bazuje na liczbie wierszy rozliczeniowych tekstu docelowego (tekstu po przetłumaczeniu). Za wiersz rozliczeniowy tekstu uznaje się 55 znaków łącznie ze spacjami. Dłuższe wiersze tekstu są przeliczane na wiersze rozliczeniowe. Oprócz uzgodnionego honorarium tłumaczce przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli cena nie została uzgodniona, wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą praktyką i adekwatne do rodzaju i stopnia trudności tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń zleconych przez sądy i organy państwowe za adekwatne i zgodne z przyjętą praktyką uznaje się stawki wynikające z ustawy w sprawie wynagrodzenia i odszkodowania za czynności wykonane na żądanie wymiaru sprawiedliwości (JVEG).

Tłumaczenia ustne
Tłumaczenia ustne są z reguły wyceniane według stawek dziennych. Dodatkowo do ceny za usługę tłumaczenia doliczane są koszty dojazdu i powrotu. Na życzenie może być przedłożona konkretna oferta. W przypadku tłumaczeń zleconych przez sądy i organy państwowe cenę ustala się zgodnie z przepisami ustawy w sprawie wynagrodzenia i odszkodowania za czynności wykonane na żądanie wymiaru sprawiedliwości (JVEG).
W przypadku krótszych tłumaczeń ustnych możliwa jest również cena godzinowa.

Warunki płatności
Za wykonanie tłumaczenia są wystawiane faktury. W przypadku klientów prywatnych tłumaczenie wydawane jest za zaliczeniem pocztowym lub po zapłacie w gotówce. Jeżeli nie ustalono inaczej, fakturę należy zapłacić niezwłocznie i bez potrąceń. Do chwili całkowitego uregulowania płatności tłumaczenie pozostaje własnością tłumaczki.

Odpowiedzialność
Tłumaczenia są sporządzane zgodnie z najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności oraz norm jakościowych. Obowiązkiem zleceniodawcy jest skontrolowanie przetłumaczonych tekstów niezwłocznie po ich odebraniu. Stwierdzone błędy będą natychmiast nieodpłatnie skorygowane. Wykluczona jest jakakolwiek dalsza odpowiedzialność, za wyjątkiem umyślnego działania na szkodę lub rażącego niedbalstwa.

Tajemnica zawodowa i poufność
Wszystkie informacje i materiały przekazane przez zleceniodawcę będą traktowanie poufnie.

Ochrona praw autorskich
Prawa autorskie tłumaczki podlegają ochronie. W pozostałym zakresie stosuje się przepisy niemieckiego kodeksu cywilnego.

Stosowane prawo
Zlecenia i wszystkie wynikające z nich roszczenia podlegają prawu niemieckiemu. Wszelkie spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby tłumaczki.


 

Początek strony